منسوجات هوشمند/زهرا اسماعیلی

منسوجات هوشمند / Smart Textiles

تاریخ انتشار 15 دی 1401

#زهرا-اسماعیلی
مدنویس جوان

تعريف منسوجات هوشمند
مواد و ساختارهای هوشمند می توانند بعنوان مواد و ساختارهایی تعریف شوند که شرایط یا محرک ها را حس کرده و واکنش نشان می دهند مانند محرک های مکانیکی، حرارتی، شیمیایی، الکتریکی ، مغناطیسی و یا دیگر منبع ها.با توجه به نحوه واکنش می توان آنها را به مواد هوشمند غیرفعال، هوشمند فعال و هوشمند بسیار فعال تقسیم بندی کرد.
مواد هوشمند غیر فعال، تنها می توانند شرایط و محرکهای محیطی را حس کنند.
مواد هوشمند فعال، می توانند به شرایط و محرکهای محیطی که حس می کنند عکس العمل نشان دهند.
مواد هوشمند بسیار فعال، می توانند حس کنند، واکنش نشان دهند و خودشان را مطابق با شرایط به روز کنند

طبقه بندي منسوجات هوشمند
دسته بندي منسوجات هوشمند براساس كاربرد:
كاربرد نظامي
كاربرد پزشكي
كاربرد ورزشي
كاربرد سرگرمي ومد
دسته بندي منسوجات هوشمند براساس نوع ماده هوشمند:
مواد هوشمند
الياف هوشمند
پارچه هوشمند
پوشاك هوشمند

ادامه مطلب در دانلود مقاله

#مدنویسان-جوان#مد-و-فناوری#زهرا-اسماعیلی #مقالات_مدنوسیان_جوان #منسوجات-هوشمند

chiamod