تکنولوژیهای پوشیدنی/زهرا اسماعیلی

تکنولوژیهای پوشیدنی/زهرا اسماعیلی / The Power of Measuring Emotion

تاریخ انتشار 15 بهمن 1401

#زهرا-اسماعیلی
مدنویس جوان

قدرت اندازه گیری احساسات به کمک تکنولوژیهای پوشیدنی

ترجمه بخشی ازپروژه تحقیقاتیشرکت شیمر(Shimmer) در خصوص اندازه گیری احساسات توسط تکنولوژی ها پوشیدنی همچنین اشاره بهچند مورد ازپارچه و لباسهایی که دارایاین فناوریهستند

شیمر یک شرکت تکنولوژی پیشرو در تکنولوژیهای پزشکی است که پوشیدنی های حسی بی سیم تولید می کند. محصولاتی که به صرفه ، با ریسک کمتر وبر پایه سلامت دیجیتالی هستند. احساسات انسانی یک تجربه پیچیده و آگاهانه است که تغییرات غیرارادی در فیزیولوژی ما ایجاد می کند. این پاسخ بیولوژیکی به برانگیختگی عاطفی را می توان با نظارت بر تغییرات ضربان قلب و هدایت پوست تشخیص داد. انتظار می رود تغییرات ضربان قلب و هدایت پوست در طول برانگیختگی عاطفی افزایشیابد. این تحقیق در مورد احساسات و فرآیندهای فیزیولوژیکی ناشی از آن،انجام شد.اندازه گیری ضربان قلب،هدایت پوستیو چند مورددیگراز علایم حیاتیافراد،می تواندوضعیت عاطفی آنها را آشکار کند. مشاهدهنتایج این تحقیق می تواند تأثیر غیرمستقیم بر بسیاری ازپیشرفت های فناوری در بیومتریک ،علوم
پزشکیو دیگر حوزه هاداشته باشد.

تیمShimmerبا همکاری گالری علوم در ترینیتی کالج دوبلین، مجموعه ای از فیلم های کوتاه را برای نمایش به شرکت کنندگان ترتیب داد که واکنش های ناخودآگاه مختلفی را برانگیخت. تیم Shimmer به هر شرکت کننده یک دستگاه واکنش پوستی گالوانیکیGSR و دستگاه پالس نوری مچی (روی مچ دست بسته می شود)را در بدو ورود ارائه کرد. داده های GSR رویکارت SDثبت شد. در حالی که شرکتکنندگان فیلمها را تماشا میکردند،GSRسطح عرق روی سطح پوست ودستگاه دیگرحجم خون رگهای خونی زیر پوست را اندازهگیری میکرد.بااستفاده از این عوامل همراه با تکنیک های رایج پردازش سیگنال، ضربان قلب (HR) رانیزمی توان به دست آورد. به11پاسخ دهندگان20تا23ساله، هفت ویدیو نشان داده شد که هر کدام یکی از هفت احساس اساسی انسان را نشان می دهد: شادی، غم، خشم، تعجب، انزجار، تحقیر و ترس. ضربان قلب پاسخ دهندگان با یک حسگرPPGاندازه گیری شد و رسانایی پوست آنها با یک سنسور پاسخ پوستی گالوانیکی GSR  در حین تماشای هفت محرک ویدیویی اندازه گیری شد. این حسگرها اجزایی از پلت فرم تحقیقاتی Shimmerهستند که روی دست غیر غالب پاسخ دهندگان قرار گرفته است. حالات چهره پاسخدهندگان نیز با استفاده از وبکم لاجیتکHDکنترل شد. در این زمان ضربان قلب و رسانایی پوست آنها دوباره بررسی شد.

 

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

ادغام سنسورShimmer GSRدر مطالعه ای مانند این بسیار ساده است. هنگامی که به شرکتکننده توضیح کاملی درباره هدف و روشهای مطالعه داده شد، به شرکتکنندهحسگرGSRشیمر نصب شد. شرکتکنندگانبا حسگر روی دست غیرمسلط خودمجهز شدندو توضیحی در مورد فرآیند فیزیولوژیکی کهثبت میشد نیز به آنها داده شد. حلقه نوار چسبPPGبه دور انگشت حلقه مخاطب پیچیده شده بود، در حالی که حلقه نوار چسبGSRبه دور انگشت اشاره و میانی پاسخ دهنده پیچیده شد. حسگر واقعی GSR با استفاده از یکمچبند به دور مچ بسته میشد و به آن اجازه میداد در سمت پشتی دست قرار گیرد. پلتفرمShimmerنیز انتقال داده ها را بسیار ساده می کند. برای این مطالعه، سنسور برای جمعآوری
داده
ها به کارتSDداخلی روی سنسور و همچنین پخش مستقیم دادهها از طریق بلوتوث تنظیم شد. داده های خام کارتSDپس از پایان جمع آوری داده ها به نرم افزار وارد شد و برایتجزیه و تحلیل به یک فایلcsvصادر شد. پخش زنده داده ها از طریق بلوتوث نیز به محققان این امکان را می داد تا درکی از واکنش شرکت کنندگان به محتوا در زمان واقعی داشته باشند. محققان توانستند قطعات مختلف محتوا را با دادههایدر حال جریانعلامتگذاری کنند که تجزیه و تحلیل را بسیار آسانتر کرد. محققان همچنین توانستند داده های ویدئویی واکنش های صورت شرکت کنندگانراهمگام سازی کنند که به افزودن محتوای بیشتر به داده های جمع آوری شده کمک کرد. هدف از این تحقیق مقایسه نتایج مواجهه اولیه با مواجهه ثانویه بود کهدر فرآیندهای فیزیولوژیکی در بین بازدیدها برای همه پاسخ دهندگان تنوع وجود داشت. برخی از پاسخ دهندگان در اولین مشاهده میانگین ضربان قلب بالاتری داشتند. در مقابل، برخی از پاسخ دهندگان میانگین ضربان قلب بالاتری در طول مشاهده دوم داشتند. رسانایی پوست به طور گسترده در یک الگویمشابه متفاوتبود. پاسخ دهندگاندر پاسخ به یک محرک در طی هر دو مشاهده، پیک فازی را در پاسخ پوست گالوانیکی خود (GSR) تجربه کردند، یا در مقدار پیک افزایش یا کاهش داشتند. همبستگیمحسوسیبین پاسخ های تجربه شده در طول دو مشاهده برای تجزیه و تحلیل تأثیر مشاهده اول بر پاسخ فیزیولوژیکی در مشاهده دوم ایجاد شد. همبستگی مثبت1است.. میانگین کلی همبستگی0.1069
بود که نشان دهنده
یک همبستگی مثبت ضعیف در ضربان قلب از مشاهده اول و دوم محرک های ویدئویی است. بسیاری از سازمانهای تحقیقاتی بازار در حال حاضر با روشهای نوآورانه برای تجزیه و تحلیل دادههای فیزیولوژیکی از یک بازار هدف استفاده می کنند. در سالهای اخیر، اندازهگیری احساساتبا در دسترس بودن دستگاههای پوشیدنی تغییر یافته است که میتوانند بینشی فراتر از استفاده از روشهای سنتی و اغلب ذهنی برای به دست آوردن دادههای بیطرفانه از مخاطبان ارائه دهند. اخیرا،Shimmerروشی نوآورانه برای تجزیه و تحلیل داده های فیزیولوژیکی سطح درگیریافراد را شناسایی کرده است که به توسعهمعیارهای جدید برای کاربردهای مختلف در فضای سلامت یا استفاده های دیگر کمک می کند.با استفاده از یافته های این تحقیات می توان فهمید کهمیکرو الکترونها نه تنها به عنوان یک اکسسوری در مد به حساب می آیند بلکه کاربردهای جدیدی را با کمک تکنولوژیهای یکپارچه در پوشش به همراه دارند. لباس و پوشش می تواند به عنوان شبکه ای از تکنولوژیهای حسی تبدیل شود و مانند پوست دوم ما عمل کند. یکی از مشکلاتی کهدر تولید لباسهایی که دارای این فناوری هستندبا آن روبه روهستیم،ارتباط بین پارچه و قطعات الکترونیکی است، زیرا این اتصالات باید باید قابل اعتماد، راحت برای پوشش ، مقاوم در برابر فشارهای مکانیکی و شستشو باشند بدون اینکه کارایی خود را از دست بدهند.لذابرخی از تولید کنندگانتوانستهاندتوسط لمینت کردن وروشی مانندگلدوزی کردن قطعات و اتصالات الکترونیکی، پارچه های الکترونیکی تولید کند که بسیار می نی مال شدههستندو در پارچه احساس نمی شوند. اکنون می توان به برخی از افرادو یا شرکتهایی پرداخت که از این فناوریهای در تولید پوشاک یا پارچه استفاده کرده اند.
نمایشگاه«Manus x Machina»که توسط مؤسسه لباس در موزه هنر متروپولیتن نیویورک ارائه شد، نشان میدهد که مد و فناوری پیشرفته در حال همگرایی هستند.اکنون به سختی هیچ محدودیتیبرای پیشرفت فنی در مد وجود دارد.دایان فون فورستنبرگ، رئیس “شورای طراحان
مد آمریکا” در یک رویداد آن دسته از محصولاتی را به ما نشان داد که قرار است به “موارد
ضروری” واقعی تبدیل شوند. از سوتینی که تنها زمانی که واقعا ً عاشق شدهایم خودش را باز میکند تا روشنشدن الیاف لباسمان به هنگام تغییر احساس عمومی ما.
که قادر به تغییر رنگ با توجه به خلق و خوی “لباس عاطفی” ،ما درپارچه های فیبر نوری است ، مانند مواردی که توسطLumigramارائه شده است
کتاب پوشیدنی که از طریق انگشتان قادر به انتقال احساس قهرمان داستان به خواننده است یک قرائت چندحسی معتبرکهتوسط دانشمندانی از ماساچوست طراحی شده است.
Smartex، ایتالیا :سیستمهای بهداشت عمومی سنتی از خدمات پزشکی محدود، تاخیری و ناکارآمد رنج میبرند، بهویژهزمانی که با همهگیری و پیری جمعیت مواجه میشوند. ادغام منسوجات سنتی با دستگاههای پزشکی تشخیصی، درمانی و محافظتی میتواند قفل منسوجات الکترونیکی (etextiles) را به عنوان فناوریهای پلتفرم نقطهای برای مراقبت در بدن انسان باز کند، علائم حیاتی را به طور مداوم نظارت کند و پروتکلهای درمانی شبانهروزی را از
نزدیک پیاده
سازی کند. نمونه ای از سیستم نساجی الکترونیکی برای نظارت از راه دورومستمر
داده های فیزیولوژیکی و حرکتی،حسگرهای تعبیه شده قابلیت ثبت داده های الکتروکاردیوگرافی ECG را با استفاده از پیکربندی های مختلف الکترود و همچنین داده های الکترومیوگرافیEMG فراهم می کنند. حسگرهای اضافی به فرد اجازه میدهند سیگنالهای قفسه سینه و شکمی مرتبط با دادههای تنفس و حرکت مربوط به کشش لباس با حرکات شانه را ثبت کنند.برخی از کاربردهای عمومی منسوجات هوشمند عبارتنداز: مراقبت های بهداشتی (پزشکی از راه دور و استفاده از لباس های زیست پزشکی)، کمربند نجات (دستگاه پوشیدنی زیر شکمی)، جلیقه نجات (به طور مداوم اندازه گیری ضربان قلب و فشار خون را کنترل می کند و می خواند)، تعداد زیادی برنامه کاربردی پزشکی مانند راه حل های نظارت بر قلب، مغز و ریه به همراه پتوهای هوشمند کهپارچه های آنها برای پوشیدن راحت و برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات دقیق هستند.
پارچه های هوشمندشرکتHexoskinبه متخصصان مراقبت های بهداشتی در زمینه های مختلف درمانی مانند قلب و عروق، اختلالات روانی، نورولوژی، اطفال و تنفس کمک می کنند. برای همین کار از فناوری نانو هوشمند استفاده می کند؛این فناوری با استفاده از پوست به عنوان یک ارتباط یا رابط، راه حل های بسیار خوبی را برای صنایع بزرگ پزشکی به ارمغان آورده است. کارشناسان پتانسیل رشد عظیمی را در این بخش مشاهده می کنند. با این حال، قبل از اینکه منسوجات فناوری بازار را به طور کامل تسخیر کنند، باید سؤالات عملی روشن شود. چگونه می توان این لباس را شست؟ وقتی قطعات پلاستیکی جداگانه باید تعویض شوند چه می کنید؟ اتصال سیم ها،LEDها، حسگرها و مدارها به پارچه انعطاف پذیر پیچیده است. قطعا ً برای تغییر خیاط بسیار پیچیده است. یک مشکل دیگر دفع حرفه ای است: حسگرها، مینی کامپیوترها و مواد رسانا می توانند زباله های الکترونیکی زیادی تولید کنند.Wipprechtاذعان می کند که برای«هوشمند کردن»لباس ها ظرفیت باتری زیادی لازم است. تولیدکنندگانی مانندSmartexاز ایتالیا،AiQ Textilesاز تایوان یاSchoeller Textilesاز سوئیس در حال کار بر روی پاسخ همه این سوالات هستند. پیراهن های دارای نمایشگر برای مدت طولانی وجود داشته اند، مانند پردههای قابل شستشو با الایدیهای گلدوزی شده و قابل تنظیمAkrisهمچنین از این تکنیک “گلدوزی الکترونیکی” برای اولین مجموعه LEDخود استفاده کرده است.

 یک شرکت دیگرکهبه خوبی توانسته از عهده این چالشها بر آید شرکتFraunhofer IZMاست. در این شرکت اجزای الکترونیکی در پارچه به حدی می نی مال شده که نمی توان آنها را در پارچه احساس

کرد.این شرکت همواره در حال تحقیق بر روی پارچه هاییاستکه علاوه بر اینکهرسانا، دارای
سنسورهای
حسیودوستدار محیط زیستهستند؛بتوانند درهرپارچه اینیز استفاده شوند.
شرکت
Fraunhofer IZMبا کمکESYSوNorafinبه عنوان بخشی ازپروژهTexPCBاز
futureTex
در حال توسعهمداربردهایمنسوجات انعطاف پذیراز مواد قابل بازیابی هستند. بخصوص
نانو فیب
رهایی کهدر پروژهاستفاده می شوندبرای تولید مواد رسانای الکتریکی، پایدار و انعطاف پذیر که
قابلیت خم شدن و تاشدن دارند و م
یتوانند برای مدت زیادی انعطاف پذیر باشند تا مدارها ی الکتریکی
شکسته و خراب نشوند.

یک تکنولوژی جدیددیگر که برای رفع برخی مشکلات مطرح شده ،کشف شدهاستتحقیقاتی است که
رویجوش های پلاستیکی اولتراسوندانجامگرفتهکه بعنوان یک تکنولوژی برای یکپارچه سازی مواد
الکترونیکی در مدارپارچه ها بکار می رود. یک دستاوردویژه این روش این است کهبرای اینکه از
اتصال الکتریکی در منسوجات هوشمند مطمئن شویم ، نیاز نیست کهمواد دیگریمانند لحیم کاری،
اتصالات و مواد افزودنیاستفادهشود. تکنولوژی بر پایه اولتراسوند همچنین خیلی مقرون به صرفهتر و
در روند ساخت سریعتر است.

گنجاندن قابلیتهایحسیو درمانیدر منسوجات روزمره میتواندیکرویکردقدرتمند در توسعهکیفیت
زندگی افراد جامعه داشتهباشد. ایجادچنینمنسوجات هوشمن یا با استفاده ازفناوریهای مختلف درپلتفرم مینیاتوری انجام شدهاستکهمنجر به ساخت منسوجات کاربردیفشرده، مستقل و به هم پیوسته شده است.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

ادامه مطلب در دانلود مقاله

#مدنویسان-جوان#مد-و-فناوری#زهرا-اسماعیلی #مقالات_مدنوسیان_جوان #منسوجات-هوشمند

chiamod