گزارش تصویری مانا

گزارش تصویری از رویداد مانا

تاریخ انتشار 16 مرداد 1401

#رویدادمانا #توسعه-کسب-و-کار #چیامد #سیپال #چیاجبری #خاتون-شهبازی #صداستارتاپ #دیجیتال-مارکتینگ #شبکه-سازی
#منتور #شتابدهنده-استارتاپ #

chiamod