مد و نوآوری/سنا سهرابی

تاریخ انتشار : 16 مرداد 1400

مد و نوآوری FASHION & INNOVATION

#سنا-سهرابی

با همگام شدن تكنولوژي با رشته هاي مختلف اگر هنر هم با تكنولوژي هاي جديد هم سـو نشـود آرام آرام كمرنـگ خواهـد شـد و از چشـم بشـر ناخواسته دور و خارج ميشود . چه بسا هر روزه چشم هايمان با بينهايت مدل و رنگ و لعاب سيراب شده و مجدد جسم و شايد روحمان تشنه غنـي كردن خودش مي شود . به ناچار بايد هنر با تكنولوژي تلفيق شود تا بتواند خود را احياكرده و حرفي براي گفتن داشته باشـد . و ايـن اتفـاق را در نسل جديد مد و لباس خواهيم ديد كه پارچه و تكسچرها با چاپ سه بعدي و لباس ها با علم رباتيك و هوش مصنوعي و الكترونيـك عجـين شـده است .از زماني كه طراحان و هنرمندان دانشمندان و مهندسان شروع به تركيب شيوه هاي خود در ابتداي قرن حاضر كرده انـد رابطـه بـين بـدن و فناوري نزديكتر شده است و هر روز كه ميگذرد ما الكترونيك را محكم تر در تار و پود دنياي فيزيكي خود مـي بـافيم .سيسـتم هـاي الكترونيكـي اكنون مي توانند به صورت يكپارچه بر روي ماده يا بستري مانند پلاستيك يا پلي استر ها لايه لايه در هم آميخته شوند و حسگر ها و پردازنـده هـا جاساز شده براي انتقال و دريافت اطلاعات مي توانند تصويري از آينده انچه كه مي پوشيم را تعبيه كنند كه تحولي فرهنگي در نوع پوشش ها مـي باشد. لباس هاي هوشمند را به دسته هاي متفاوتي مي توان تقسيم كردكه يا در نوع متريال از تكنولوژي هاي جديـد اسـتفاده شـده يـا نـوع خـود پوشش و كاربرد ان براي اشخاص متفاوت .چه بسا در اين حيطه اشخاصي در سراسر دنيا خواهيم ديد كه مشغول پـژوهش بـا چنـين ديـدگاهي در حال كنشگري و ساخت هاي متفاوتي هستند .

Franccis bitonti studio

یكي از اولين طراحان در صنعت مد و فناوري كه به چشم مي خورد studio bitonti franccis است كه بدليل كار با مواد فن اوري شـده و نـو آور مشهور هستند او براي ساخت لباسهايش از ديتاي (SLS (sintering laser Selective استفاده مي كند كه از الگوي تـوالي فيبونـاچي الهـام گرفته است كه از سه هزار 3000 قطعه متحرك پرينت شده به هم متصل ساخته شده اسـت او همچنـين درچـاپ كيـف و كفـشو زيـور آلات و مبلمان نيز مهارت دارد.

Nervous System

یكي از خلاق ترين و پيشرفته ترين استوديو هاي كامپيوتيشنال ديزاين و ديجيتال فبريكيشن است .استوديوي اين زوج خـلاق جيسـيكا و جيسـي است كه از سال 2007 در بستون ايالت نيويورك در حال فعاليت هستن كه با استفاده از نظـم پنهـان در پديـده هـاي طبيعـي الگـوريتم هـايي را طراحي مي كنند كه محصول نهايي توليد فرمهاي پيچيده و زيباست كه براي ساخت محصولاتشان از پرينت سه بعدي و سي ان سي اسـتفاده مـي كنند .

Iris van her pen

Iris van her pen زاده 5 ژوئن 1984 يكي از بزرگترين طراحان جهان در زمينه تكنولوژي و مد كه به دليل تلفيق فـن آوري بـا اوت كوتـور Couture Haute شناخته شده است كه قصد دارد گذشته و آينده را تلفيق كرده و به يك نسخه متمايز از زمان حـال برسـد. او در سـال 2007 برند خود را به نام Herpen van Iris افتتاح كرد. ون هرپن اغلب به عنوان يك پيشگام و مبتكر كه به راحتي از فناوري در لباس هايي با ماهيـت مجسمه اي و با فرمي غريبه با استفاده از چاپ سه بعدي به عنوان يك تكتيك براي ساخت پوشاك خلق و طراحي ميكند شناخته و مورد تحسـين قرار داده مي شود. ازديدگاهش مي گويد كه من در طرح هاي خودم به جستجوي روابط همزيستي مي پردازم ، و زيبايي هاي پنهـان را در تقـاطع دقت و هرج و مرج ، هنر و علم ، مصنوعي و ارگانيك ، كه در تركيبي بيكران در هم ميپيچند ، جسـتجو مـي كـنم و فشـن، ديـالوگي بـين درون و خارج ما ايجاد مي كند.اين طراح مد هلندي كار خود را بر اساس رويكردي تجربي در زمينه ي مد، با استفاده از مـوادي غيـر رايـج و متنـوع ماننـد سيليكون، توري فلزي، براده ي آهن و شيشه بنا نهاده است. مجموعه لباسهاي او تركيبي هستند از مهارتهاي سـنتي بـا تكنيـكهـاي ديجيتـالي مانند برش ليزري، توليدات ديجيتال و چاپهاي سه بعدي. ون هرپن خلاقيتهاي خود در مد را «توهمات ديداري» توصيف مي كند كه براي اغراق يا تقويت حركت طبيعي بدن انسان طراحي شده اند. او ميگويد: «من فكر ميكنم كه توهم ديداري تاثير زيادي در نمايش حركت و تحول و رقـصدارد و اين همان چيزي است كه من را براي استفاده از متريالهاي مختلف براي توليد يك لباس تشويق ميكند.» ايده ها و طرح هاي اين هنرمنـد هر كدام قصه خاص خودش را دارد.

Anouk wipprecht

يك طراح مبتكر هلندي نوظهور كه در زمينه tech Fashion كار مي كنند كه تركيبي از طراحي مد همراه با مهندسـي و علم رباتيك و تعامل با تجربه كاربر است . او مي خواهد لباسهايش تعاملات ما با خود و پيرامون مان را تسهيل وتقويت كنـد. يـك نمونـه از طـرح هاي چشم گير و پيشرفته اين طراح در صنعت مد و فناوري لباسي است كه بـراي برجسـته كـردن خـدمات ماشـين AUDI بـا اسـتفاده از هـوش مصنوعي و سنسور ها و حسگر ها تمايل دارند فضاي اطراف را كنترل كنند لباس عنكبو تي او نمونه كاملي از اين زيبايي است بازو هاي متحرك و ماژول ها و حسگر ها استرس بدن را به عنوان خوشحالي يا اضطراب بررسي ميكند و به مزاحمان ضربه مي زند . از ديگـر طراحـي هـا لبـاس دود و لباس LED اين طراح به چشم مي خورد.

Neri Oxmn

معمار طراح و استاد علوم و هنر در دانشگاه MIT است وي تحقيقات در زمينه طراحي محاسباتي و ساخت ديجيتـال و علـم مـواد و زيست شناسي مصنوعي انجام ميدهد . هدف اكسمن تقويت روابط بين محيط هاي ساخته شده و طبيعي و بيولوژيكي با استفاده از اصـول طراحـي والهام گرفته و مهندسي شده از طبيعت است . آكسمن پيوند محكمي ميان روشِ و فرم ، تكنيك و بيان ، روند و محصول بوجود مي آورد تا جـايي كه از حل مسئله فرا تر رفته و تبديل به يک نظام فكري به منظور مقابله با هر مشكلي كه در جهان وجود دارد مي شود از كارهـايش بـه مجموعـه Wanderers شامل چهار پوسته پوشيدني مشتري ، قمر ، زحل ، عطارد نام برد كه از فرايند و الگوريتم رشد محاسباتي و طيـف گسـترده اي از ساختار رو به رشد و سازگار با طبيعت را طراحي و شبيه سازي كرده است.

بهناز فرهي

بهناز فرهي از دختران جسور كشورمان كه جزيي از افراد موفق در ضمينه صنعت مد و فناوري صاحب امتياز است او با اسـتفاده از علـم رباتيـك و هوش مصنوعي و مهندسي توانسته تعاملي بين انسان با محيط خود بسازد كه ابجكت مي تواند مثل يك موجود زنده نظاره گـر و پاسـخگو باشـد و مي تواند احساسات انسان ها را منعكس كند يا با آنها ارتباط بر قرار كند يكي از طرح ها و ايده هابش نقابي اسـت كـه از برقعـه جنـوب كشـورمان الهام گرفته است .

Noa Raviv

طراحی خود را تحت تاثیر شبکه های دیجیتالی تحریف شده است که عناصر سه بعدی رادر نرم افزار های سه بعدی به تصویر می کشد. او با straatasys  همکاری کرد تا مجموعه خود را زنده نگه دارد.این طراح از چاپگر سه بعدی چند ماده ای برای چاپ اشکال شبکه ای پیچیده خود استفاده می کند.که بعد از آن با دست پارچه ها را برش داده و با لیزر به آن ها دوخت می زند.کارهای rava  به گونه ای توصیف شده است که پدیده زیبا شناختی فشار بیش از حد را نشان می دهد.مجموعه کارهایش به اسم hard copy  در چندین نمایشگاه و در مترو پولتین نیویورک به نمایش گذاشته شده است.

لباس های soft robotic

روباتیک نرم  برای ایجاد لباس های  منعطف زیر مجموعه خاصی از علم روباتیک و فن آوری هست که باساخت روبات هایی از مواد کاملا انعطاف پذیر compliant مشابه آنچه که در موجودات زنده موجود است سر و کار دارد.روباتیک نرم از شیوه جابه جایی موجودات زنده و سازگار با محیط اطراف خود الهام گرفته است که در صنعت مد در حال فعالیت است.

سنا سهرابی/ معمار، طراح ، مجسمه ساز ، طراح لباس

chiamod