عضویت کلوب سی پال

عضویت در کلوب سی پال

چگونه می توان عضو کلوب سی پال شد؟
عضویت در کلوب سی پال بطور سالیانه است و برنامه های آن بصورت آنالین برگزار می شود و در صفحه کلوب سی پال سیو میشود. از سرتاسر ایران همه فعاالن مد می توانند عضو کلوب شوند و از تمام مزایای آن بهره مند شوند. بعد از عضویت به پیج کلوب دعوت خواهند شد. 

چه کسانی می توانند عضو کلوب شوند:  کلیه فعاالن مد و لباس کشور، اساتید گرانقدر، هنرجویان، دانشجویان، صاحبان کسب وکارهای مد، استارتاپ ها، تولیدکنندگان
و…

دیدگاه‌ خود را بنویسید

chiamod