درباره کلوب سی پال

معرفی کلوب سی پال

سی پال با هدف توجه به فرهنگ و هنر ایرانی، فرصتی را برایکشف فعاالن خالق و مستعد مد سرتاسر ایران فراهم آورد.طی سه دوره برگزاری جشنواره بیش از یازده هزار و پانصد اثردر دبیرخانه سی پال بارگذاری شد. تشکیل کمیسیون هایتخصصی با حضور اساتید، ایجاد فرصتی برای حضور داورانجوان، تشکیل کلوب سی پال با محوریت فرصت آفرینی، همافزایی و آموزش از جمله دستاوردهای سی پال است. سی پالبعنوان توسعه دهنده کسب وکارهای کوچک مد و بستری برایرشد فعاالن مد کشور از همه عالقمندان دعوت می کند برای ساخت فردایی بهتر در جمع خانواده سی پال حضوری صمیمانهداشته باشیدجامعه مد ایران برای پویایی و رشد نیازمند هم افزایی است.کلوب سی پال تنها مجموعه ایست .که بطور مشخص و هدفمند برای توسعه تعامالت و هم افزایی فعاالن مد کشور تالش می کند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

chiamod