<link rel="shortcut icon" href="favicon.jpg"/>

تاریخ انتشار : 20 شهریور 1400

ADVERTISING IN FASHION

امروزه بسیاری از شرکتها دریافته اند که به منظور حفظ ارزش برند در مقایسه با رقبا و برای ارتباط برقرار کردن با مشتریان خود و کاهش ریسک از دست دادن بازار، باید ارتباطات بازاریابی خود را قوی کرده و از آمیخته تبلیغات مناسبی برخوردار باشند و از فعالیتهای تبلیغاتی به عنوان سپر دفاعی استفاده کنند. تبلیغات یك صنعت شناخته شده است كه تأثیر فراوانی بر معرفی شركتها به مشـتریان و جذب آنها دارد و از مشهود ترین فعالیت های و ابزارهای بازاریابی است.تبلیغات تاثیرغیر قابل انکاری بر برند دارد. با این وجود تاثیر تبلیغات به نوع پیام ها و مقدار هزینه صورت گرفته و خلاقیت نیز بستگی دارد. مشتریان برندهایی را که دارای تبلیغات برتر هستند به عنوان برندهای با کیفیت تر درک می کنند. تبلیغات پتانسیل زیادی در تغییر وضعیت اجتماعی ما دارد. تاثیر بر ارزشها و همچنین رفتارهای خرید ما از طریق تأثیر بر ارزشهای فرهنگی ما صورت می گیرد.از نظر مصرف كنندگان بعضی از آگهی های تبلیغاتی بسیار خلاق تر از بقیه به نظر میرسند و درك این موضوع برای برندهایی كه همواره به دنبال تمایز با دیگـران انـد و همچنـین برای شركتهای تبلیغاتی كه درباره كارایی خود درنظر مشتریان نگرانی دارند، به مسـئله مهمـی تبدیل شده است (راسیتر و پرسی، 1997). تبلیغ خلاق تبلیغی است که هنری، حرفه ای و دارای ایده های ابتکاری است. تبلیغات خلاق  به عنوان تبلیغات مطلوبتر ادراک میشوند.

نكته شایان توجه اینكه شركتهای تبلیغاتی و مـدیران برند، معمولاً اثربخشی تبلیغات را از راه تغییر در میزان آگـاهی و رفتـار مشـتریان در قبـال برنـد ارزیابی میكنند. همچنین، ادراك از خلاقیت در تبلیغات عامـل مهمـی اسـت كـه بـر اثربخشـی تبلیغات در این شركتها تأثیر میگذارد.درعمل، تبلیغ كنندگان با تأكید بر مزیتهـای رقـابتی محصول خود یا با گنجاندن خلاقیت در اصول راهبردی كه در ایده های خود بـرای جلـب توجـه مشتری به كار میبردند، نشان دادند بین ایده خلاق و مفهوم خلاق هنگام تعریف یك ایده اصلی، تمایزی قائل نمیشوند.نباید این نکته را فراموش کرد که در تولیـد پیامهای تبلیغاتی اگرخلاقیت بمیرد، آن تبلیغ نیز خواهد مـرد. بـه ایـن دلیل، در بسیاری از كشورها تبلیغ كالاهای تجاری به معنای آغاز مسابقه بـین ذهن های خلاق است. وقتی یک مشتری در معرض تبلیغی قرار میگیرد، تلاش می کند. اطلاعات خارجی را با ساختار باورها و ارزشهای موجودش مقایسه کند در این راه تبلیغات میتواند بر گرایش به برند و قصدهای رفتاری تاثیر گذار باشد. قصد خرید به عنوان اینکه چگونه یک فرد محصولی را خریداری کند، تعریف شده است .قصد خرید نقش مهمی را به عنوان یک پیش بینی کننده رفتار خرید  مصرف کننده بازی می کند.تمایل مطلوب نسبت به برند به طور مثبت با قصد خرید در ارتباط است . احساسات مثبت تأثیرات مثبتی بر رفتار خریداران دارد.

سه عنصر مهم در تبلیغات که اگر به درستی طراحی و استفاده شود می تواند تاثیر زیادی برقصد خرید مصرف کنندگان داشته باشد:

خلاقیت/ تصویر برند/ تأیید افراد مشهور

گرد آورنده : الناز روشنی  / پژوهشگر

chiamod