تاریخچه مد OP ART تاریخ انتشار 15 دی 1400 تاریخ تکاملی صنعت کفش #فاطیما-میرزایی‌-دخت/دانشجوی طراحی لباس مدنویسان جوان تاریخ و تکامل کفش هاتصور یک دنیای بدون کفش سخت است. همه چیز به دلیل نیاز واقعی انسان برای محافظت از پاهای خود در برابر عوامل خارجی شروع شد و این نیاز به ظاهر ساده بشر، خیلی …

تاریخ تکاملی صنعت کفش/فاطیما-میرزایی‌-دخت ادامه »