نتایج جستجوی «زهرا-اسماعیلی»

تکنولوژیهای پوشیدنی/زهرا اسماعیلی / The Power of Measuring Emotion تاریخ انتشار 15 بهمن 1401 #زهرا-اسماعیلی مدنویس جوان قدرت اندازه گیری احساسات به کمک تکنولوژیهای پوشیدنی ترجمه بخشی ازپروژه تحقیقاتیشرکت شیمر(Shimmer) در خصوص اندازه گیری احساسات توسط تکنولوژی ها پوشیدنی همچنین اشاره بهچند مورد ازپارچه و لباسهایی که دارایاین فناوریهستند شیمر یک شرکت تکنولوژی پیشرو در …

تکنولوژیهای پوشیدنی/زهرا اسماعیلی ادامه »

منسوجات هوشمند / Smart Textiles تاریخ انتشار 15 دی 1401 #زهرا-اسماعیلی مدنویس جوان تعريف منسوجات هوشمندمواد و ساختارهای هوشمند می توانند بعنوان مواد و ساختارهایی تعریف شوند که شرایط یا محرک ها را حس کرده و واکنش نشان می دهند مانند محرک های مکانیکی، حرارتی، شیمیایی، الکتریکی ، مغناطیسی و یا دیگر منبع ها.با توجه …

منسوجات هوشمند/زهرا اسماعیلی ادامه »

chiamod