تحلیلی بر عوامل موثر بر گرایش زنان نسبت به “مصرف برندهای خارجی پوشاک/مریم نارگونی

تاریخ انتشار 1 تیر 1401

تحلیلی بر عوامل موثر بر گرایش زنان نسبت به “مصرف برندهای خارجی پوشاک”

#مریم-نارگونی /کارشناس مردم شناسی  و طراح لباس * خانه مد مریم نارگونی

چکیده

شواهد نشان می­دهد که صنعت لباس و پوشاک هنوز جایگاه واقعی خود را در ایران پیدا نکرده است و یکی از مهمترین مسائل مرتبط با آن، بحث برند و برندسازی است، از این­رو این­ پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر گرایش زنان به “مصرف برندهای خارجی پوشاک” انجام گرفت. روش تحقیق حاضر به­ لحاظ ماهیت، از نوع همبستگی؛ به­لحاظ هدف، کاربردی؛ و به­لحاظ اجرا، مقطعی-توصیفی و پیمایش بود. جامعه­ی آماری را زنان شهر یزد (مصرف­کنندگان لباس­های برند خارجی) تشکیل داده ­اند.

. با توجه به پراکندگی و مشخص­نبودن جامعه­ی­آماری، حجم­نمونه با استناد به قاعده­ی هومن تعیین شد، لذا حجم­نمونه برابر بود با 60 نفر و روش نمونه­گیری از نوع دردسترس بود. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه بود، که مقیاس «رئیسی و همکاران، 1395» پس از تعدیل وتلخیص، مورداستفاده قرار گرفت. داده­ها با استفاده از نرم­افزار spss مورد پردازش و تحلیل قرار گرفت. یافته­ها نشان­داد، عوامل موثر بر گرایش­بانوان به برندهای خارجی پوشاک را می­توان در سه دسته مورد بررسی قرار داد: 1)ویژگی­های درونی­محصول، 2)ویژگی­های­فردی-نگرش و 3)ویژگی­های­محیطی. ضریب­تعیین به­دست­آمده نشان­داد 1/59 درصد از واریانس متغير گرایش زنان به مصرف برندهای خارجی پوشاک توسط “ویژگی­های درونی محصول”، 3/46 درصد توسط “ویژگی­های فردی و نگرش” و 8/23 درصد توسط “ویژگی­های محیطی” پیش­بینی می­شود

بررسی جداگانه­ ی مولفه­ ها، نشان داد به ترتیب مولفه ­های زیر در گرایش زنان به “مصرف برندهای خارجی پوشاک” تاثیر دارد:1)کیفیت برندهای لباس خارجی، 2)مرغوبیت برندهای خارجی، 3) به­روز بودن برندهای لباس خارجی، 4) افزایش پرستیژ اجتماعی با استفاده از برندهای خارجی، 5)معروفیت برند خارجی. بنابراین طراحان لباس و صاحبان برندهای پوشاک در شهر یزد و در کشور ایران باید بیش از پیش مدیریت برند و مشتری­مداری را سرلوحه­ی فعالیت خود قرار دهند و با ارتقای کیفیت، تنوع و توجه به نیازهای مشتریان، توان رقابتی خود را در دنیای پررقابت پوشاک، افزایش دهند.

کلیدواژه ها: #پوشاک، #برند-خارجی، #رفتار-مصرف، #نگرش-زنان.

 

chiamod