در حاشیه برگزاری اولین جشنواره سی پال 3200 نفر ساعت کارگاه برگزار شد.

در حاشیه برگزاری اولین جشنواره سی پال 3200 نفر ساعت کارگاه برگزار شد.

تاریخ انتشار : 2 دی 1397

کارگاه های برگزار شده با محوریت مباحث تخصصی مد و لباس و توسعه کسب و کار برگزار شد. بخش عمده ای از شرکت کنندگان از سایر شهرها در کارگاه ها حضور داشتند. کارگاه ها بصورت رایگان برگزار شد.

chiamod